Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny)

Pracodawco, zatrudniając pracownika jedną z absolutnie pierwszych czynności które powinieneś wykonać jest przeszkolenie go w zakresie BHP. Pierwszego dnia pracy musi odbyć się szkolenie wstępne które skała się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Instruktaż ogólny powinien zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie powyższego szkolenia jest tak zwana „Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, zgodna ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne jest ważne rok a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych tylko pół roku. Po tym czasie należy wykonać pierwsze szkolenie okresowe.