Kurs na doradcę RID DGSA

TERMINY KURSÓW DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ RID w 2024 roku

 • 19-21.01 oraz 31.01-02.02
 • 22-24.03 oraz 03-05.04
 • 17-19.05 oraz 31.05-02.06
 • 19-21.07 oraz 02-04.08
 • 20-22.09 oraz 04-06.10
 • 15-17.11 oraz 29.11-01.12

Ważne informacje:

Miejsce kursu: Warszawa

Cena: 3400 zł brutto za osobę

Minimalna ilość uczestników: dwie osoby.

Najpóźniej na kurs należy się zgłosić 10 dni przez terminem.

W ramach kursu uczestnicy otrzymają aktualną Konwencję RID 2023 w wersji papierowej.

Cena nie obejmuje posiłków. Zapewniamy napoje zimne i gorące.

Prosimy o wyposażenie się w kolorowe zakreślacze, długopis, ołówek, zeszyt, 2 opakowania zakładek indeksujących papierowych.


INDYWIDUALNY KURS NA DORADCĘ RID w siedzibie klienta

Cena: 5500 zł brutto + koszt dojazdu i noclegu wykładowcy


Co to jest RID?

RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF).

Co to jest szkolenie RID? 

Jest to szkolenie dedykowane dla kandydatów na doradców w zakresie kolejowego przewozu towarów niebezpiecznych.

Nie ma przeciwskazań prawnych uczestnictwa w szkoleniu tym również doradców, którzy chcą „odświeżyć wiedzę” przed egzaminem przedłużającym ich uprawnienia.

Jaki jest cel szkolenia?

Głównym celem szkolenia powinno być dostarczenie kandydatom wystarczającej wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych, właściwych ustaw, rozporządzeń i innych przepisów administracyjnych oraz obowiązków doradcy.

Tematyka szkolenia ma na celu minimalizowanie ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych z udziałem materiałów niebezpiecznych podczas podróży koleją.

Jak długo trwa szkolenia? 

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

szkolenie z zakresu przewozu koleją trwa 44 godziny lekcyjne (45 minutowe). Szczegółowy zakres kursu oraz liczba godzina na poszczególne zagadnienia zostały opisane w powyżej rozporządzeniu.

WARTO WIEDZIEĆ!

W przypadku kandydatów na doradców w zakresie przewozu koleją, posiadających już uprawnienia w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych, pomijana jest część podstawowa kursu licząca 24 h lekcyjne. Oznacza to, że kurs wówczas trwa 20 h czterdziesto pięcio minutowych.

Kto może zostać doradcą w zakresie kolejowego przewozu towarów niebezpiecznych? 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych należy spełnić cztery warunki:

 • posiadać wykształcenie wyższe,
 • nie być skazanym za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu,
 • ukończyć kurs doradcy,
 • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT.

Gdzie i w jakiej formie może się odbywać szkolenie? 

Szkolenia mogą odbywać jedynie w formie stacjonarnej w ośrodkach, które uzyskały pozwolenie wydane przez Urząd Marszałkowski. Wykaz podmiotów, prowadzących kursy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych znajduje się na stronie Transportowego Dozoru Technicznego.

Liczba godzin  kursu jest uzależniona od zdobycia wcześniejszych uprawnień. Jeśli kandydat posiada już uprawnienia doradcy w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych, szkolenie z zakresu kolejowego zostaje skrócone do 20 h lekcyjnych.

Czy po szkoleniu należy zdać egzamin? 

Tak. Aby można było wykonywać zadania doradcy w zakresie kolejowego przewozu towarów niebezpiecznych należy (najpóźniej do roku po zakończonym kursie) zakończyć z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy przeprowadzany przez Transportowy Dozór Techniczny w jednym z oddziałów w Polsce. Do egzaminu można przystąpić również w odpowiedniej instytucji działającej na terenie państw członkowskich RID.

W jakim czasie po szkoleniu należy przystąpić do egzaminu? 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane na koniec kursu, jest ważne 12 miesięcy. Oznacza to, że w tym czasie kandydat powinien zdać z wynikiem pozytywnym egzamin. W przypadku nie spełnienia tego warunku, ponownie musi uczestniczyć w kursie.

Jakie uprawnienia pozwoli zdobyć? 

Zaświadczenie doradcy jest dokumentem międzynarodowym, dającym możliwość pełnienia roli doradcy w jednym z państw, które ratyfikowały RID. Ważność uprawnień wynosi 5 lat. Oznacza to, że doradca cyklicznie musi zdawać egzamin potwierdzający jego wiedzę.

WAŻNE!

Do kolejnego egzaminu można przystąpić w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy. Data nowego zaświadczenia liczona jest od daty wygaśnięcia poprzedniego dokumentu.

WARTO WIEDZIEĆ!

W przypadku sytuacji, kiedy kandydat na doradcę z zakresu kolejowego przewozu towarów niebezpiecznych posiada już uprawnienia doradcy ADR i egzamin składa się tylko z części specjalistycznej i zadania otwartego, wówczas czas ważności zaświadczenia RID jest ważny tak długo jak uprawnienia doradcy ADR.

Z jakich części składa się egzamin?

Egzamin składa się z 3 części:

 • części podstawowej- test wielokrotnego wyboru ( 20 pytań, czas trwania 60 min)
 • części specjalistycznej- test wielokrotnego wyboru ( 30 pytań, czas trwania 80 min)
 • części opisowej- zadania praktycznego ( 1 zadanie otwarte,  60 minut).

Aby uzyskać wynik pozytywny należy uzyskać minimum 80% z części podstawowej i specjalistycznej oraz prawidłowo rozwiązać całe zadanie otwarte.

Kiedy firma powinna zatrudnić doradcę RID?

Zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych realizujący przewóz kolejowy bez korzystania z wyłączeń, jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych.

Czy jest określona liczba firm, w których może pracować doradca?

Ani Ustawa o przewozie materiałów niebezpiecznych, ani RID nie regulują kwestii związanych z liczbą firm, w których może doradzać jeden doradca. Istotne jest tylko, aby w każdej z tych firm osoba była w stanie wypełnić wszystkie obowiązki doradcy.

Doradcą może być także kierujący przedsiębiorstwem, osoba pełniąca inne obowiązki w przedsiębiorstwie lub osoba niezatrudniona bezpośrednio przez to przedsiębiorstwo, pod warunkiem, że osoba ta jest w stanie wykonywać obowiązki doradcy.

Obowiązki doradcy

Zgodnie z RID, w odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa doradca ma następujące obowiązki:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych;
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie czynności związanych z przewozem towarów niebezpiecznych;
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania dla kierownictwa przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla lokalnych władz z działalności tego przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Takie sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom poszczególnych państw na ich żądanie.

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o którym mowa:

 • procedur służących zachowaniu zgodności z przepisami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
 • praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
 • procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa włącznie ze zmianami do przepisów, oraz postępowania z dokumentacją szkolenia;
 • wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i wydarzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli jest to wymagane, sporządzania raportów na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, pakowania, napełniania załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
 • uwzględniania przepisów prawnych oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych, przy wyborze podwykonawców oraz innych osób trzecich;
 • kontrolowania, czy pracownicy związani z nadawaniem do przewozu, przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych posiadają szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
 • stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;
 • wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących pakowania, napełniania, załadunku i rozładunku;
 • wprowadzenia planów bezpieczeństwa.