Kurs na doradcę ADR DGSA

TERMINY KURSÓW DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ ADR w 2024 roku

 • 19-21, 26-28 stycznia
 • 15-17, 22-24 marca
 • 17-19, 24-26 maja
 • 19-21, 26-28 lipca
 • 20-22, 27-29 września
 • 15-17, 22-24 listopada

Ważne informacje:

Miejsce kursu: Warszawa

Cena: 3400 zł brutto za osobę

Minimalna ilość uczestników: dwie osoby.

Najpóźniej na kurs należy się zgłosić 10 dni przez terminem.

W ramach kursu uczestnicy otrzymają aktualną Umowę ADR 2023 w wersji papierowej.

Cena nie obejmuje posiłków. Zapewniamy napoje zimne i gorące.

Prosimy o wyposażenie się w kolorowe zakreślacze, długopis, ołówek, zeszyt, 2 opakowania zakładek indeksujących papierowych.


INDYWIDUALNY KURS NA DORADCĘ ADR

Cena: 5500 zł brutto + koszt ewentualnego dojazdu i noclegu wykładowcy


Co to jest? 

Jest to szkolenie dedykowane dla kandydatów na doradców w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych.

Nie ma przeciwskazań prawnych uczestnictwa w szkoleniu tym również doradców, którzy chcą „odświeżyć wiedzę” przed egzaminem przedłużającym ich uprawnienia.

Jaki jest cel szkolenia?

Głównym celem szkolenia powinno być dostarczenie kandydatom wystarczającej wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych, właściwych ustaw, rozporządzeń i innych przepisów administracyjnych oraz obowiązków doradcy.

Tematyka szkolenia ma na celu minimalizowanie ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych z udziałem materiałów niebezpiecznych.

Jak długo trwa szkolenie? 

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

kurs trwa 44 godziny lekcyjne (45 minutowe). Szczegółowy zakres kursu oraz liczba godzina na poszczególne zagadnienia zostały opisane w powyżej rozporządzeniu.

Kto może zostać doradcą DGSA? 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych należy spełnić cztery warunki:

 • posiadać wykształcenie wyższe,
 • nie być skazanym za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu,
 • ukończyć kurs doradcy,
 • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT.

Gdzie i w jakiej formie może się odbywać szkolenie? 

Szkolenia mogą odbywać jedynie w formie stacjonarnej w ośrodkach, które uzyskały pozwolenie wydane przez Urząd Marszałkowski. Wykaz podmiotów, prowadzących kursy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych znajduje się na stronie Transportowego Dozoru Technicznego.

Czy po szkoleniu należy zdać egzamin? 

Tak. Aby można było wykonywać zadania doradcy DGSA należy (najpóźniej do roku po zakończonym kursie) zakończyć z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy przeprowadzany przez Transportowy Dozór Techniczny w jednym z oddziałów w Polsce. Do egzaminu można przystąpić również w odpowiedniej instytucji działającej na terenie państw członkowskich Umowy ADR.

W jakim czasie po szkoleniu należy przystąpić do egzaminu? 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane na koniec kursu, jest ważne 12 miesięcy. Oznacza to, że w tym czasie kandydat powinien zdać z wynikiem pozytywnym egzamin. W przypadku nie spełnienia tego warunku, ponownie musi uczestniczyć w pełnym kursie liczącym 44 h lekcyjne.

Jakie uprawnienia pozwoli zdobyć? 

Zaświadczenie doradcy jest dokumentem międzynarodowym, dającym możliwość pełnienia roli doradcy w jednym z państw, które ratyfikowały Umowę ADR. Ważność uprawnień wynosi 5 lat. Oznacza to, że doradca cyklicznie musi zdawać egzamin potwierdzający jego wiedzę.

WAŻNE!

Do kolejnego egzaminu można przystąpić w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy. Data nowego zaświadczenia liczona jest od daty wygaśnięcia poprzedniego dokumentu.

Z jakich części składa się egzamin?

Egzamin składa się z 3 części:

 • części podstawowej- test wielokrotnego wyboru ( 30 pytań, czas trwania 90 min)
 • części specjalistycznej- test wielokrotnego wyboru ( 20 pytań, czas trwania 60 min)
 • części opisowej- zadania praktycznego ( 1 zadanie otwarte,  60 minut).

Aby uzyskać wynik pozytywny należy uzyskać minimum 80% z części podstawowej i specjalistycznej oraz prawidłowo rozwiązać całe zadanie otwarte.

Kiedy firma powinna zatrudnić doradcę DGSA?

Zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych realizujący przewóz na tzw. pełnym ADR jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych.

Czy jest określona liczba firm, w których może pracować doradca?

Ani Ustawa o przewozie materiałów niebezpiecznych, ani Umowa ADR nie regulują kwestii związanych z liczbą firm, w których może doradzać jeden doradca. Istotne jest tylko, aby w każdej z tych firm osoba była w stanie wypełnić wszystkie obowiązki doradcy.

Doradcą może być także kierujący przedsiębiorstwem, osoba pełniąca inne obowiązki w przedsiębiorstwie lub osoba niezatrudniona bezpośrednio przez to przedsiębiorstwo, pod warunkiem, że osoba ta jest w stanie wykonywać obowiązki doradcy.

Obowiązki doradcy

Zgodnie z Umową ADR odnośnie do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom poszczególnych państw na ich żądanie.

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:

 • procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych,
 • praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu,
 • procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, obejmującego zmiany w przepisach oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej,
 • wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów,
 • uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów,
 • sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w nadawanie, przewóz, pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje,
 • stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom,
 • wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących pakowania, napełniania, załadunku i rozładunku,
 • wprowadzenia planu ochrony.