Przewóz materiałów stałych zapalnych – klasa 4.1 ADR

Przepis szczególny 568: azydek baru, o zawartości wody mniejszej od wartości podanej, jest materiałem klasy 1, UN 0224.

Wyłączenia: zakaz przewożenia na wyłączeniu częściowym w ilościach ograniczonych oraz wyłączonych. Dopuszczalny przewóz na wyłączeniu zgodnie z 1.1.3.6 „wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej” zgodnie z kategorią transportową 1 tzn. 20 kg na całą jednostkę transportową.

Sposób przewozu: zakaz przewozu w kontenerach do przewozu luzem oraz w cysternach. Dopuszczalny transport jedynie w sztukach przesyłek, tj. opakowaniach. Limit na całą jednostkę transportową to 20 ton.

Sposób pakowania zgodnie z instrukcja P406:

Opakowanie powinno być tak zaprojektowane i zbudowane, aby nie wystąpiła utrata wody, alkoholu lub flegmatyzatora. Opakowanie powinno być tak zbudowane i zamknięte, aby uniknąć wybuchu wskutek nadciśnienia lub wytworzenia się ciśnienia wyższego niż 300 kPa (3 bary).

Możliwe sposoby pakowania w opakowanie kombinowane: opakowanie wewnętrzne zawsze wodoodporne a zewnętrzne może być np. skrzynia drewniana zwykła.

Bębny z tworzywa sztucznego, sklejki lub tektury (lub skrzynie z wewnętrznym workiem wodoodpornym, z wykładziną z folii z tworzywa sztucznego lub z powłoką wodoodporną.

Bębny metalowe, z tworzywa sztucznego, kanistry metalowe, z tworzywa sztucznego, naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem stalowym lub aluminiowym, naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem z tektury, tworzywa sztucznego lub, naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznymi koszami lub skrzyniami stalowymi lub z aluminium lub z zewnętrznymi skrzyniami drewnianymi, ze sklejki, tektury lub sztywnego tworzywa sztucznego.

Pakowanie razem z innymi materiałami do jednego opakowania: zakaz pakowania z innymi towarami.

Pakowanie razem z innymi materiałami na jedną przestrzeń ładunkową: zakaz przewożenia z materiałami wybuchowymi (z wyjątkiem 1.4S) a jeżeli jest to materiał klasy 4.1 samoreaktywny który ma dodatkowa nalepkę klasy 1 to nie może być przewożony z żadnymi innymi materiałami niebezpiecznymi.

Tunele: kod ograniczeń przewozu przez tunele kategoria (B) – zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E (w praktyce oznacza to że kierowca nie może przejechać przez żaden tunel oznaczony poniższym znakiem, niezależnie od tego jakiej byłby kategorii).

Przepisy szczególne dotyczące załadunku, rozładunku, manipulowania i postępowania:

CV28 – należy przedsięwziąć środkiostrożności wobec żywności, artykułów spożywczych i karmy dla zwierząt. Sztuki przesyłek oraz próżne nieoczyszczone opakowania, łącznie z DPPL i opakowaniami dużymi, nie powinny być spiętrzane lub ładowane w bezpośredniej bliskości sztuk przesyłek, o których wiadomo, że zawierają żywność, artykuły spożywcze lub karmę dla zwierząt. Dotyczy to pojazdów, kontenerów oraz miejsc załadunku, rozładunku i przeładunku. Jeżeli jedno jednak konieczne, należy wybrać jedną z 3 metod zabezpieczenia przewozu zgodnie z 7.5.4 ADR.

S14 – Niezależnie od przewożonej ilości tego produktu, przejazd wymaga nadzorowania zgodnie z 8.4.

Oczywiście aby transport mógł się odbyć w sposób odpowiedni, kierowca musi posiadać odpowiednie dokumenty, skrzynkę ADR, gaśnice, uprawnienia i oznakowanie pojazdu. Wszystko to adekwatnie do przewożonego produktu.

Jak widać na powyższym przykładzie, każdy produkt to inna historia do której należy podejść indywidualnie. Oczywiście nawet tego jednego przypadku nie opisałam szczegółowo, biorąc pod uwagę chociażby sposób doboru opakowania, przewozu z żywnością czy nadzorowania. To tylko pokazuje skalę przedsięwzięcia. Niemniej jednak straszne jest tylko to co nieznane a groźne adr-y (przy odpowiednim wsparciu) można bardzo polubić 🙂 Doradca ADR RID Safety Lady Angelika Wójtowicz

Przepis szczególny 568: azydek baru, o zawartości wody mniejszej od wartości podanej, jest materiałem klasy 1, UN 0224.

Wyłączenia: zakaz przewożenia na wyłączeniu częściowym w ilościach ograniczonych oraz wyłączonych. Dopuszczalny przewóz na wyłączeniu zgodnie z 1.1.3.6 „wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej” zgodnie z kategorią transportową 1 tzn. 20 kg na całą jednostkę transportową.

Sposób przewozu: zakaz przewozu w kontenerach do przewozu luzem oraz w cysternach. Dopuszczalny transport jedynie w sztukach przesyłek, tj. opakowaniach. Limit na całą jednostkę transportową to 20 ton.

Sposób pakowania zgodnie z instrukcja P406:

Opakowanie powinno być tak zaprojektowane i zbudowane, aby nie wystąpiła utrata wody, alkoholu lub flegmatyzatora. Opakowanie powinno być tak zbudowane i zamknięte, aby uniknąć wybuchu wskutek nadciśnienia lub wytworzenia się ciśnienia wyższego niż 300 kPa (3 bary).

Możliwe sposoby pakowania w opakowanie kombinowane: opakowanie wewnętrzne zawsze wodoodporne a zewnętrzne może być np. skrzynia drewniana zwykła.

Bębny z tworzywa sztucznego, sklejki lub tektury (lub skrzynie z wewnętrznym workiem wodoodpornym, z wykładziną z folii z tworzywa sztucznego lub z powłoką wodoodporną.

Bębny metalowe, z tworzywa sztucznego, kanistry metalowe, z tworzywa sztucznego, naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem stalowym lub aluminiowym, naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem z tektury, tworzywa sztucznego lub, naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznymi koszami lub skrzyniami stalowymi lub z aluminium lub z zewnętrznymi skrzyniami drewnianymi, ze sklejki, tektury lub sztywnego tworzywa sztucznego.

Pakowanie razem z innymi materiałami do jednego opakowania: zakaz pakowania z innymi towarami.

Pakowanie razem z innymi materiałami na jedną przestrzeń ładunkową: zakaz przewożenia z materiałami wybuchowymi (z wyjątkiem 1.4S) a jeżeli jest to materiał klasy 4.1 samoreaktywny który ma dodatkowa nalepkę klasy 1 to nie może być przewożony z żadnymi innymi materiałami niebezpiecznymi.

Tunele: kod ograniczeń przewozu przez tunele kategoria (B) – zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E (w praktyce oznacza to że kierowca nie może przejechać przez żaden tunel oznaczony poniższym znakiem, niezależnie od tego jakiej byłby kategorii).

Przepisy szczególne dotyczące załadunku, rozładunku, manipulowania i postępowania:

CV28 – należy przedsięwziąć środkiostrożności wobec żywności, artykułów spożywczych i karmy dla zwierząt. Sztuki przesyłek oraz próżne nieoczyszczone opakowania, łącznie z DPPL i opakowaniami dużymi, nie powinny być spiętrzane lub ładowane w bezpośredniej bliskości sztuk przesyłek, o których wiadomo, że zawierają żywność, artykuły spożywcze lub karmę dla zwierząt. Dotyczy to pojazdów, kontenerów oraz miejsc załadunku, rozładunku i przeładunku. Jeżeli jedno jednak konieczne, należy wybrać jedną z 3 metod zabezpieczenia przewozu zgodnie z 7.5.4 ADR.

S14 – Niezależnie od przewożonej ilości tego produktu, przejazd wymaga nadzorowania zgodnie z 8.4.

Oczywiście aby transport mógł się odbyć w sposób odpowiedni, kierowca musi posiadać odpowiednie dokumenty, skrzynkę ADR, gaśnice, uprawnienia i oznakowanie pojazdu. Wszystko to adekwatnie do przewożonego produktu.

Jak widać na powyższym przykładzie, każdy produkt to inna historia do której należy podejść indywidualnie. Oczywiście nawet tego jednego przypadku nie opisałam szczegółowo, biorąc pod uwagę chociażby sposób doboru opakowania, przewozu z żywnością czy nadzorowania. To tylko pokazuje skalę przedsięwzięcia. Niemniej jednak straszne jest tylko to co nieznane a groźne adr-y (przy odpowiednim wsparciu) można bardzo polubić 🙂 Doradca ADR RID Safety Lady Angelika Wójtowicz

Co wspólnego ma śmierdząca siarka z pachnącą kamforą? 🙂 Wbrew pozorom całkiem sporo. Otóż obie substancje są zapalne, zaliczane do klasy 4.1 wg ADR i uznawane za niebezpieczne w transporcie.

Kilka słów wprowadzenia czym są materiały klasy 4.1. Tytuł tej klasy brzmi: materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące oraz materiały wybuchowe odczulone stałe. Wszystkie one dzielą się na pięć grup:

  1. materiały łatwo zapalne stałe i przedmioty (np. glin, borneol, żywiczan wapnia, cer, paraformaldehyd)
  2. materiały samoreaktywne stałe lub ciekłe (np. numery od UN3221 do UN3229)
  3. materiały wybuchowe odczulone stałe (np. nitrogliceryna, mieszanina odczulona stała i.n.o.)
  4. materiały podobne do materiałów samoreaktywnych (np. 5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen – piżmo ksylenowe)
  5. materiały polimeryzujące (numery od UN3531 do UN3534)

Czy słusznie powyższe materiały podlegają restrykcyjnym przepisom? Oczywiście! Niektóre z nich zapalają się wskutek tarcia (patrz zapałki) lub uderzenia. Inne nie muszą mieć bezpośredniego kontaktu z ogniem bo zapalą się od samych trujących produktów spalania innego produktu np. tlenku węgla, siarkowodoru czy cyjanowodoru. Są też takie które rozkładają się wybuchowo. Oprócz tego, mamy w tej klasie skrajnie niebezpieczne substancje, których pod żadnych pozorem przewozić nie wolno, np. siarczki fosforu, które zawierają biały lub żółty fosfor.

Skoro jak się przekonaliśmy, klasa 4.1 jest wyjątkowo wrażliwa na bodźce zewnętrze, musimy wiedzieć jak te produkty zabezpieczyć w transporcie. Oczywiście nie dam rady omówić wszystkiego ale opiszę to na przykładzie:

UN1571 AZYDEK BARU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 50% masowych wody

Klasa 4.1, kod klasyfikacyjny DT – materiały wybuchowe odczulone stałe trujące

Grupa pakowania I (PG I) – mocno niebezpieczne

Nalepki 4.1 (+6.1) – zagrożenie dodatkowe: trujące

Przepis szczególny 568: azydek baru, o zawartości wody mniejszej od wartości podanej, jest materiałem klasy 1, UN 0224.

Wyłączenia: zakaz przewożenia na wyłączeniu częściowym w ilościach ograniczonych oraz wyłączonych. Dopuszczalny przewóz na wyłączeniu zgodnie z 1.1.3.6 „wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej” zgodnie z kategorią transportową 1 tzn. 20 kg na całą jednostkę transportową.

Sposób przewozu: zakaz przewozu w kontenerach do przewozu luzem oraz w cysternach. Dopuszczalny transport jedynie w sztukach przesyłek, tj. opakowaniach. Limit na całą jednostkę transportową to 20 ton.

Sposób pakowania zgodnie z instrukcja P406:

Opakowanie powinno być tak zaprojektowane i zbudowane, aby nie wystąpiła utrata wody, alkoholu lub flegmatyzatora. Opakowanie powinno być tak zbudowane i zamknięte, aby uniknąć wybuchu wskutek nadciśnienia lub wytworzenia się ciśnienia wyższego niż 300 kPa (3 bary).

Możliwe sposoby pakowania w opakowanie kombinowane: opakowanie wewnętrzne zawsze wodoodporne a zewnętrzne może być np. skrzynia drewniana zwykła.

Bębny z tworzywa sztucznego, sklejki lub tektury (lub skrzynie z wewnętrznym workiem wodoodpornym, z wykładziną z folii z tworzywa sztucznego lub z powłoką wodoodporną.

Bębny metalowe, z tworzywa sztucznego, kanistry metalowe, z tworzywa sztucznego, naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem stalowym lub aluminiowym, naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem z tektury, tworzywa sztucznego lub, naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznymi koszami lub skrzyniami stalowymi lub z aluminium lub z zewnętrznymi skrzyniami drewnianymi, ze sklejki, tektury lub sztywnego tworzywa sztucznego.

Pakowanie razem z innymi materiałami do jednego opakowania: zakaz pakowania z innymi towarami.

Pakowanie razem z innymi materiałami na jedną przestrzeń ładunkową: zakaz przewożenia z materiałami wybuchowymi (z wyjątkiem 1.4S) a jeżeli jest to materiał klasy 4.1 samoreaktywny który ma dodatkowa nalepkę klasy 1 to nie może być przewożony z żadnymi innymi materiałami niebezpiecznymi.

Tunele: kod ograniczeń przewozu przez tunele kategoria (B) – zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E (w praktyce oznacza to że kierowca nie może przejechać przez żaden tunel oznaczony poniższym znakiem, niezależnie od tego jakiej byłby kategorii).

Przepisy szczególne dotyczące załadunku, rozładunku, manipulowania i postępowania:

CV28 – należy przedsięwziąć środkiostrożności wobec żywności, artykułów spożywczych i karmy dla zwierząt. Sztuki przesyłek oraz próżne nieoczyszczone opakowania, łącznie z DPPL i opakowaniami dużymi, nie powinny być spiętrzane lub ładowane w bezpośredniej bliskości sztuk przesyłek, o których wiadomo, że zawierają żywność, artykuły spożywcze lub karmę dla zwierząt. Dotyczy to pojazdów, kontenerów oraz miejsc załadunku, rozładunku i przeładunku. Jeżeli jedno jednak konieczne, należy wybrać jedną z 3 metod zabezpieczenia przewozu zgodnie z 7.5.4 ADR.

S14 – Niezależnie od przewożonej ilości tego produktu, przejazd wymaga nadzorowania zgodnie z 8.4.

Oczywiście aby transport mógł się odbyć w sposób odpowiedni, kierowca musi posiadać odpowiednie dokumenty, skrzynkę ADR, gaśnice, uprawnienia i oznakowanie pojazdu. Wszystko to adekwatnie do przewożonego produktu.

Jak widać na powyższym przykładzie, każdy produkt to inna historia do której należy podejść indywidualnie. Oczywiście nawet tego jednego przypadku nie opisałam szczegółowo, biorąc pod uwagę chociażby sposób doboru opakowania, przewozu z żywnością czy nadzorowania. To tylko pokazuje skalę przedsięwzięcia. Niemniej jednak straszne jest tylko to co nieznane a groźne adr-y (przy odpowiednim wsparciu) można bardzo polubić 🙂 Doradca ADR RID Safety Lady Angelika Wójtowicz