Przesyłki z materiałem niebezpiecznym w transporcie lotniczym

Bez odpowiedniego wsparcia przygotowanie przesyłek zawierających materiały niebezpieczne do transportu lotniczego jest niemożliwe. Międzynarodowe przepisy IATA Dangerous Goods Regulations określają wszelkie szczegóły dotyczące limitów, klasyfikacji, identyfikacji, pakowania, oznakowania, doboru nalepek obsługowych i tych określających zagrożenia, przygotowywania dokumentów oraz obsługi opakowań zawierających substancje niebezpieczne. Aby taki transport mógł odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami trzeba znać odpowiednie regulacje i umieć wprowadzić je w życie. Oprócz corocznej aktualizacji przepisów IATA dotyczących materiałów niebezpiecznych, dodatkowym utrudnieniem jest brak polskiej wersji językowej. Co w takim razie mają zrobić firmy chcące dostarczyć swoim klientom „dangerous goods” na drugim końcu świata? Zlecić przygotowanie paczek specjalistom!

Poniżej zademonstrowałam jak wygląda check lista (2021) potrzebna do zaakceptowania przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie lotniczym (nie dotyczy materiałów promieniotwórczych klasy 7 – zostanie ona opublikowana przeze mnie w oddzielnym artykule). Te same elementy sprawdzać będzie obsługa linii lotniczych przyjmująca (bądź nie) towar do transportu. Nawet jedna niezgodność wyeliminuje przesyłkę z przyjęcia do transportu lotniczego. Niestety sama znajomość poniższych pytań jest niewystarczająca. Kluczowa jest umiejętność podania i zastosowania prawidłowych odpowiedzi.

Shipper’s declaration for dangerous goods (DGD)

czyli Deklaracja nadawcy dla materiałów niebezpiecznych.

1) Czy masz 2 kopie deklaracji w języku angielskim zgodnych ze wzorem wg IATA?

2) Czy jest tam pełna nazwa oraz adres nadawcy/odbiorcy?

3) Czy podany jest Air Waybill number?

4) Czy zaznaczona jest ilość stron dokumentu (nie dotyczy wersji elektronicznej)?

5) Czy podana jest pełna nazwa lotniska lub miasta nadania/przeznaczenia?

6) Czy wykreślony jest niewłaściwy typ samolotu (PAX/CARGO)?

7) Czy wykreślone jest słowo „radioactive” w typie wysyłki?

Identification

czyli identyfikacja

8) Czy wskazany jest numer UN lub ID poprzedzony prefiksem?

9) Czy podana jest prawidłowa nazwa przewozowa materiału i nazwa techniczna (jeśli dotyczy)?

10) Czy podana jest klasa bądź podklasa, a dla materiałów wybuchowych grupa zgodności?

11) Czy wskazane są zagrożenia dodatkowe w nawiasie tuż obok klasy bądź podklasy?

12) Czy podana jest grupa pakownia?

Quantity and Type of Packing

czyli ilość i typ opakowań

13) Czy podana jest liczba i typ opakowań?

14) Czy podana jest ilość materiału niebezpiecznego na paczkę, ze wskazaniem jednostki miary: netto lub brutto (jeżeli dotyczy)?

15) Czy dla klasy 1 podano masę netto materiału wybuchowego po której następuje jednostka miary?

16) Jeżeli różne materiały niebezpieczne są zapakowane w jedno opakowanie zewnętrzne, to:

– czy takie pakowanie razem jest dozwolone zgodnie z 9.3A?

– czy zastosowano się do przepisów dotyczących paczek zawierających podklasę 6.2?

– czy użyto „All packed in one (type of packaging)?

– czy nie przekroczono dopuszczalnej wartości Q?

17) Czy przy zastosowaniu opakowań zbiorczych:

– zastosowano się do ograniczeń podanych w tabeli 9.3A?

– użyto „Overpack Used”?

– podano znaki identyfikacyjne i całkowitą ilość materiałów niebezpiecznych, jeżeli występuje więcej niż jedno opakowanie zbiorcze?

Packing instructions

czyli instrukcje pakowania

18) Czy podano numer instrukcji pakowania?

19) Czy podano zapis „IB” po numerze instrukcji pakowania w przypadku baterii litowych zgodnych z sekcją IB?

Autorizations

czyli autoryzacja

20) Czy podano numer przepisu szczególnego, jeżeli ma zastosowanie: A1, A2, A4, A5, A51, A81, A88, A99, A130, A190, A191, A201, A202, A211, A212, A331?

21) Czy wskazana jest adnotacja o załączeniu rządowej autoryzacji (kopia w języku angielskim) oraz dołączone dodatkowe zgody (jeżeli są wymagane)?

Additional Handling Information

dodatkowe informacje obsługowe

22) Czy podane są dodatkowe informacje obsługowe dla materiałów samoreaktywnych lub pochodnych podklasy 4.1oraz nadtlenków organicznych lub dla próbek tych substancji, PBE, substancji zakaźnych i kontrolowanych, fajerwerków (UN0336 &UN 0337) oraz lepkich cieczy łątwopalnych?

23) Czy wpisano nazwisko, datę i podpis nadawcy?

24) Jeżeli prowadzono jakiekolwiek zmiany lub poprawki, czy są one dodatkowo podpisane przez nadawcę?

Air waybill – handling information

czyli lotniczy list przewozowy – informacje obsługowe

25) Czy wpisano: „Dangerous goods as per associated Shipper’s Declaration” lub „Dangerous Goods as per associated DGD”?

26) Czy zaznaczono „Cargo Aircraft Only” lub „CAO” jeśli dotyczy?

27) Czy podano ilość paczek z deklaracji nadawcy jeśli na AWB są również materiały nie-niebezpieczne?

Package(s) and overpacks

czyli paczki i opakowania zbiorcze

28) Czy z paczek nic nie wycieka, nic nie wysypuje się?

29) Czy opakowania są zgodne z instrukcjami opakowania ?

30) Czy podany jest ten sam numer i typ opakowań/opakowań zbiorczych co na dalekaracji nadawcy?

Marks

czyli oznakowanie

31) Czy opakowanie jest certyfikowane UN:

– symbol i kod specyfikacyjny?

– X, Y lub Z zgodnie z grupą pakowania i instrukcją pakowania?

– maksymalna waga brutto nie jest przekroczona (dla ciał stałych, opakowań wewnętrznych lub DPPL)?

– bębny, kanistry lub DPPL plastikowe nie mają przekroczonego okresu użytkowania?

– oznakowanie opakowań dla materiałów zakaźnych?

32) Czy podany jest numer UN lub ID poprzedzony prefiksem?

33) Czy podana jest prawidłowa nazwa przewozowa materiału i nazwa techniczna (jeśli dotyczy)?

34) Czy podana jest pełna nazwa i adres nadawcy oraz odbiorcy?

35) Czy widoczna jest na opakowaniu ilość netto substancji albo waga brutto opakowania z literą „G” dla przesyłek zawierających więcej niż jedną paczkę z wszystkich klas (pomijając ID8000 oraz klasę 7) o ile zawartość nie jest identyczna?

36) Czy podana jest waga netto stałego dwutlenku węgla, czyli suchego lodu?

37) Czy podane jest nazwisko oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za przesyłki zakaźne podklasy 6.2?

38) Czy naniesione jest specjalne oznakowanie wskazane dla instrukcji pakowania 202?

39) Czy naniesiono oznakowanie dla ilości ograniczonych?

40) Czy naniesiono oznakowanie materiałów zagrażających środowisku?

41) Czy naniesiono oznakowanie dla baterii litowych?

Labelling 

czyli nalepki/etykiety

42) Czy prawidłowo zamocowano nalepki zagrożenia podstawowego wskazane w tabeli 4.2 kol. D?

43) Czy prawidłowo zamocowano nalepki zagrożenia dodatkowego wskazane w tabeli 4.2 kol. D?

44) Czy umieszczono nalepkę „Cargo Aircraft Only”?

45) Czy naniesiono strzałki kierunkowe na dwóch przeciwległych bokach, jeśli dotyczy?

46) Czy naniesiono nalepkę „Cryogenic Liquid” jeśli wskazano w tabeli 4.2 kol. D?

47) Czy naniesiono nalepkę „Keep Away From Heat” jeśli wskazano w tabeli 4.2 kol. D?

48) Czy wszystkie zbędne oznakowania i nalepki zostały usunięte?

For overpacks

czyli dla opakowań zbiorczych

49) Czy oznakowanie i nalepki są widoczne lub naniesione na zewnątrz opakowania zbiorczego?

50) Jeżeli oznakowanie i nalepki nie są widoczne, to czy opakowanie zbiorcze zoankowane jest słowem „OVERPACK”?

51) Czy naniesiono oznakowanie identyfikacyjne i podano łączną ilość materiałów niebezpiecznych na każdym opakowaniu zbiorczym, jeżeli jest ich więcej niż jedno?

General 

czyli ogólnie

52) Czy spełnione są warunki Państw i przewoźników?

53) Czy samoloty cargo operują na całej trasie przewozu dla przesyłek CAO?

Zapraszam do współpracy

Safety Lady